วันที่

เนื้อหา

02-07-2563 มาตรการผ่อนคลาย กลุ่มที่ 3
02-07-2563 โครงการฉีดวัคซีน หมา และ แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี่ 2563
02-07-2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02-07-2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02-07-2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
01-07-2563 ประชาสัมพันธ์เผยแพ่รความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
01-07-2563 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
01-07-2563 ประกาศ ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
01-07-2563 ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานเพิ่มเตมครั้งที่ 1 / 2563 ปีงบประมาณ 2563
01-07-2563 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี
01-07-2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562
01-07-2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
01-07-2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. สายงานการสอน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
01-07-2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่องไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต.เพิ่มเติม พ.ศ 2562
01-07-2563 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่งไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
01-07-2563 กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต
01-07-2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
23-06-2563 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7
23-06-2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ประจำปีการศึกษา 2563
22-06-2563 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 7 )
19-06-2563 อมูลสถิติกำรให้บริกำรประชำชน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดชิด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)ตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 - เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
19-06-2563 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชี้แจงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3( พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2563
19-06-2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19-06-2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช่วง เดือนตุลาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563)
19-06-2563 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19-06-2563 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
19-06-2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

19-06-2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

19-06-2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
16-06-2563 ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 / 2563
04-06-2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2563
01-06-2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
01-06-2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
30-05-2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2563
05-05-2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน 2563
05-05-2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563
01-05-2563 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
10-04-2563 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด โดย นายธวัช ธิราไสย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ได้นาเจลล้างมือ ไปมอบให้กับประชาชนใน ต.ลาดชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส ( covid 19 )
26-11-2562 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
21-11-2562 แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
08-11-2562 ประกาศ เรื่องการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน และบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
24-10-2562 ประกาศ กำหนดวันเวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24-10-2562 ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
01-10-2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง
01-10-2561 ประกาศ การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ( พ.ศ.2561-2562 )
10-8-2561

ข่าวส่งเสริมการเกษตร เชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข่าวนาปีมาขึ้นทะเบียน

และขอรับใบรับรองการปลูกข้าวนาปี

26-7-2561 หน่วยประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดเข้าหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคปัจจัย สิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 15,800 .00 บาท
26-6-2561 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
15-6-2561 ทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
31-5-2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
17-5-2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 2562-2564 )
03-5-2561 ห้ามรถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป บรรทุกดินและทราย ผ่านถนนลาดชิด - ลำตะเคียน ฝั่งซ้าย - ขวา
02-5-2561 ประชุมคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลลาดชิด
20-4-2561 ประชุมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม
3-6-2560 การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ )