วันที่

เนื้อหา

 
 
15-10-2562
รายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
11-10-2562
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
11-10-2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วรตำบลลาดชิด เรื่องงบประมาณรายจ่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623
03-9-2562
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
03-9-2562
ประก่าศ เรื่องการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ครั้งที่ 1/2562
03-9-2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31-7-2562
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2562
25-7-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION ชนิดเลเซอร์สี )โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
11-7-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวรถนนสายลาดชิด-ลำตะเคียน ( ตั้งแต่บ้านนางเชียง ผ่องตระกูลไปจนถึงสะพานรางอีสุก ) หมู่ที่ 8 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
08-07-2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02-7-2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3
01-7-2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562
29-6-2562
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ 2562
28-6-2562
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563
28-6-2562
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
28-6-2562
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562
28-6-2562
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
27-6-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธงสัญญาลักษณ์และปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร.และธงพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-6-2562
จดหมายข่าวไตรมาส 3
27-6-2562
จดหมายข่าวไตรมาส 2
27-6-2562
จดหมายข่าวไตรมาส 1
26-6-2562
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
26-6-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 )
26-6-2562
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556
25-6-2562
ประกาศ เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( กรณีเสียชีวิต )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มิถุนายน 2562
25-6-2562
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24-6-2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
24-6-2562
รายงานการทุจริต
24-6-2562
แผนป้องกันการทุจุริต
20-6-2562
พรบ.อำนวยความสะดวก
20-6-2562
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537
20-6-2562
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
20-6-2562
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
20-6-2562
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
21-6-2562
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิทีการปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
18-6-2562
กรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบนหรือของขวัญ
17-6-2562
แนวทางการจัดการเรื่องรัองเรียนการทุจริต
16-6-2562
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
15-6-2562
แนวทางการส่งเสริมการลดการใช้ดุลพินิจ และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
14-6-2562
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )
14-6-2562
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13-6-2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
12-6-2562
มาตรการส่งเสริมความโป่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
11-6-2562
แนวทางส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส้วนรวม
7-6-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างซ่อมแซมกำแพงกั้นดิน คสล. พร้อมขยายถนน คสล.สายลาดชิดฝั่งขวา หมู่ที่ 9 ต.บลลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5-6-2562
ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
5-6-2562
โครงการประชุมประชาคม (ระดับตำบล ) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2564 )
31-05-2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( วาตภัย ) พ.ศ.2562 ( เพิ่มเติม )
24-05-2562
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
23-5-2562
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีัยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
23-5-2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14-5-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) ถนนสายลาดชิดฝั่งขวา หมู่ที่ 6 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-5-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. พร้อมขยายถนน คสล. สายลาดชิดฝั่งขวา หมู่ที่ 7 ต.บลลาดชิด โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
12-05-2562
ประกาศ เร่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
03-05-2562
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
03-5-2562
ประกาศ เร่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( กรณีเสีบชีวิต ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( เดือน เมษายน 2562 )
19-4-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคสล.พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( คสล.) บริเวรถนน สายลาดชิดฝั่งขวาระยะที่ 1 หมู่ที่ 8 และระยะที่ 2 หมู่ที่ 8-9 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
19-4-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.พร้อมขยายถนนคสล.บริเวรถนนสายลาดชิด-ลำตะเคียน หมู่ที่ 10 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
19-4-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันรางคลองหนองควายและคันรางอีสุก
11-04-2562
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
04-4-2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
01-4-2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
30-3-2562
การควบคุมแหล่งเพาะพันธฺ์ยุงลาดเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
29-3-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน(คสล).พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวรถนนสายลาดชิด-ลำตะเคียน หมู่ที่ 6 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
29-3-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน(คสล.) บริเวรซอย นายประเนื่อง บริสุทธิ์ มู่ที่ 6 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
29-3-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน(คสล.พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวรถนนสายลาดชิดฝั่งขวา หมู่ที่ 6 โดยวิทีเฉพาะเจาะจ
22-3-2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในตำบลลาดชิด
22-3-2562
คู่มือประชาชน
22-3-2562

โครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( คสล.)บริเวณภายในหมู่ที่ ๕ ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

18-03-2562
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
15-3-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะถนน(คสล.) หมู่ที่ 10 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
15-3-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บริเวรถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
15-3-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.)สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
08-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหนองควาย หมู่ที่ 5 ต.ลาดชิด โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
08-03-2562
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08-03-2562
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
07-03-2562
ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการลดการใช้ดุลพินิจ และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
04-03-2562
มาตรการการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25-02-2562
งาน KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 25 ก.พ.2562
14-02-2562
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562
04-02-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนรังคันรางท้ายบ่อทรายนายโกวิท วงษ์มากหมู่ที่ 7- 10 ต.ลาดชิดโดยวิที

เฉพาะเจาะจง

31-01-2562
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30-01-2562
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
28-01-2562
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
28-01-2562
การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก พ.ศ. 2561
25-1-2562
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
25-1-2562
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
25-1-2562
การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก
24-01-2562
ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวเพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24-01-2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๕๖๒
24-01-2562
ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า
24-01-2562
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-01-2562
ประเรื่อง หลักเกณฑ์การแยกมูลฝอยประจำปี พ.ศ.2562
24-01-2562
ประกาศ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2562
24-01-2562
ประกาศ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสัตย์ปีก พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2562
23-01-2562
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
22-01-2562
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
18-01-2562
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลนคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 1/2562
16-01-2562
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
15-01-2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด รับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
10-01-2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
09-01-2562
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะชุมชนตำบลลาดชิด
8-01-2562
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05-01-2562
ข้อบัญญัติ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
03-01-2562
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 ธ.ค.2561 ถึง 2 ม.ค.2562
15-12-2561
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ส.ต.ง.
7-12-2561
การประชุมสัญจร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน วันที่ 4 ธันวาคม 2561
28-11-2561
ประกาศ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561
28-11-2561
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561
26-11-2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561
26-11-2561
รายงานรายจ่ายประจำปี
23-11-2561
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
22-11-2561
การตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS ( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก ( IIT )
22-11-2561
การตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS ( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก ( EIT )
21-11-2561
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
19-11-2561
การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ( เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ) ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย. 2561 ตั้งแต่ หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลลาดชิด
15-11-2561
รางงานผลการมารับบริการของผู้มาติดต่องานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
14-11-2561
แผนผังกระบวนการจัดการเรี่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13-11-2561
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดชิด
13-11-2561
การประชุมสภาเด็กครั้งที่ 2 วันที่ 4 ต.ค 2561
13-11-2561 การประชุมสภาเด็กครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.ย.2561
13-11-2561 โครงการ กำจัดขยะทำปุ๋ยอินทรีย์ ( ภาพการดำเนินงาน )
13-11-2561 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ( ภาพการดำเนินงาน )
13-11-2561 คู่มือกำหนดมาตรการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
13-11-2561 ระเบียบวาระการประชุม สภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
13-11-2561 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
13-11-2561 โครงการคลองสวยน้ำใสประจำปีงบประมาณ2561
13-11-2561 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและโรงเรียน ตำบลลาดชิด ปี 2561
12-11-2561 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 )
12-11-2561 ประกาศ เรื่อง การถอนรายชิ่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
12-11-2561 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )
12-11-2561 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561
12-11-2561 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ
12-11-2561 รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดชิด
8-11-2561 ประกาศ เรื่องการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ / ทบทวนแผนชุมชนและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
6-11-2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25-10-2561 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
10-10-2561 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2561-2563
01-10-2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง
01-10-2561 ประกาศ การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ( พ.ศ.2561-2562 )
   
30-9-2561 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
30-9-2561
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผํ้สูงอายุและผู้พิการ ต.ลาดชิด ประจำปี 2561
30-9-2561 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-9-2561 การประเมินผลความผึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2561
28-9-2561
การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
5-9-2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )
10-8-2561

ข่าวส่งเสริมการเกษตร เชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข่าวนาปีมาขึ้นทะเบียน

และขอรับใบรับรองการปลูกข้าวนาปี

26-7-2561 หน่วยประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดเข้าหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคปัจจัย สิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 15,800 .00 บาท
26-6-2561 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
15-6-2561 ทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
31-5-2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
17-5-2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 2562-2564 )
03-5-2561 ห้ามรถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป บรรทุกดินและทราย ผ่านถนนลาดชิด - ลำตะเคียน ฝั่งซ้าย - ขวา
02-5-2561 ประชุมคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลลาดชิด
20-4-2561 คู่มือสำหรับประชาชน
13-2-2561 การสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2561
20-4-2561 ประชุมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม
26-10-2560 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
24-10-2560 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
26-9-2560 แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ )
3-6-2560 การปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ )