หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประวัติควมเป็นมา
   
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดเป็นตำบลหนึ่งใน  16  ตำบลของอำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ไปทางทิศเหนือประมาณ  4  กิโลเมตร

 

อาณาเขต

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเทศบาลตำบลผักไห่

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลท่าดินแดง

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตำบลลำตะเคียน

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตำบลบ้านใหญ่

   
 

แผนที่ตำบลลาดชิดและตำบลตาลาน อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
   
 

สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 

                      องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  8,116.250  ไร่  หรือประมาณ  12.986  ตารางกิโลเมตร   

 

แยกตามจำนวนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่  ดังนี้

 
 

พื้นที่อยู่อาศัย     2,052  ไร่     คิดเป็นร้อยละ     25.28  ของจำนวนพื้นที่

 

พื้นที่ทำเกษตร     5,800 ไร่    คิดเป็นร้อยละ     71.46  ของจำนวนพื้นที่

 

พื้นที่สาธารณะ      264  ไร่    คิดเป็นร้อยละ      3.25    ของจำนวนพื้นที่

   
 

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 

                      สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดโดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลุ่มมาก

 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านตำบลลาดชิด  โดยไหลผ่านไปตามลำคลองลาดชิดตั้งแต่หมู่ที่  1-10  ซึ่งเป็นลำคลองที่แยกมาจากแม่น้ำน้อย  ความยาวของลำคลองประมาณ  8,000  เมตร

 

ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลและในหมู่บ้านที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนภายในตำบลลาดชิดและตำบลใกล้เคียงมีถนนดินลงลูกรัง  ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  ความยาวของถนนภายในตำบลลาดชิดประมาณ  10  กิโลเมตร

   
 

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดมีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน  15  หมู่บ้านแบ่งออกเป็น   2  ตำบล

 

ได้แก่  ตำบลลาดชิด  8  หมู่บ้าน  ตำบลตาลาน  7  หมู่บ้าน  ซึ่งทั้งตำบลลาดชิดและตำบลตาลานอยู่ในเขต

 

การปกครองของเทศบาลตำบลผักไห่เป็นบางส่วนจำนวน  10  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่านตำบลลาดชิดจำนวน  5  หมู่บ้าน

   
 

จำนวนประชากรและจำนวนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด  ทั้งในตำบลลาดชิดและในตำบลตาลาน  แยกตามเพศแต่ละตำบลดังนี้

 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด  ทั้งในตำบลลาดชิดและในตำบลตาลาน  แยกตามเพศแต่ละตำบลดังนี้

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

1217

1339

2556

735

   
   
   
 

จำนวนประชากรและจำนวนบ้านของตำบลตาลาน

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

35

18

53

29

 
   
   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม