หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 สำนักงานปลัด
 

 
 

พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 
     

 

 

นางสุจินดา รัตนพันธ์

 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสมทรง รักษา
นายชาญชัย อาษาสูนย์
น.ส.เพชรลดา จำแนกยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก( ครูผู้ช่วย )
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
     
 
นายนันทภพ สุขโสม
น.ส.อาทิตยา ปุริตา
 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
     
     
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม