หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 กองช่าง
 

 
 
พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
 
 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
T.081-8752724
 
     
     
     
 

 
 
น.ส.นรินทร์ทิพย์ ส่วนพราย
 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
T.093-3030899
 
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม