หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ อบต.ลาดชิด

01-8-2561 แบบฟอร์มใบลาหยุดราชการ
01-7-2561 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
01-5-2561 แผนผังกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
   
   
   
   
   

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม