หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 โครงสร้างสมาชิกสภา

 

 

 

นายธวัช ธิราไสย

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 

 

T.081-3614291

 

     

นายบุญสืบ ศุภอรรถกุล

นายประเนื่อง บริสุทธิ์

น.ส.สุนิสา ธิราศัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

เลขานุการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

T.084-3380370

T.086-1271259

T.089-5385954

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
     
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม