หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 โครงสร้างฝ่ายบริหาร
     
 

 
 

นายธวัช ธิราไสย

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 
     

 

นายเจษฎา บัวสระเกตุ

 

น.ส.สุนิสา ธิราศัย

รองนายก อบต.ลาดชิด

 

รองนายก อบต.ลาดชิด

     
 

 

 

นายประเนื่อง บริสุทธิ์

 
 

เลขานุการ อบต.ลาดชิด

 
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม