วันที่

เนื้อหา

11-06-2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( สายพาน,แบตเตอรี๋,ปั้มไฉดรอลิค)พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุการเกษตร ( สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำรางลำห้วย ( จากนานางสมคิด กุลทะโชติ ถึงนานางสำรวล ปิติโภค) หมู่ที่ 10 โยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ( คสล ) พร้อมขยายถนน คสล. สายลาดชิดฝั่งขวา( ตั้งแต่ลำรางตาแห้วถึงนานางสุณี ศุภอรรถกุล) หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำรางตาแห้วทั้งสองฝั่งถนน (ลาดชิดฝั่งขวา) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำรางหนองยาว ( บริเวณนานายสมปอง ปรีเจริญกิจ ) หมู่ที่ 10 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 2 หลัง ประจำปี 2564 โดยวิธืเฉพาะเจาะจง
07-05-2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ OKI รุ่น MC 363 จำนวน 4 อัน (C-m-Y ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ( จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ้นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ตลับผงหมึก สำหรับ printer brother MFC - 9140 cnd ) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองลาดชิด ( หูช้าง) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงลูกรังถนนรอบหนองมน-หนองกระสง หมู่ที่9 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
09-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิด ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-10-2563 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิดและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดลาดชิด ปีงบประมาณ 2564
07-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น K2200nd 2 เครื่อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธืเฉพาะเจาะจง
07-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น K2200ND 1 เครื่อง( กองช่าง)โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
01-10-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน ก.ค พ.ศ.2563 ถึง เดือน ก.ย. พ.ศ.2563
01-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 859 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ) โดยวิธีเแพาะเจาะจง
14-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิง และถังแก๊ส สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บย.๙๘๗๓ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคลองสวยน้ำใส หมู่ที่ 5 ต.ลาดชิด ( ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองลาดชิด) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
01-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ( battery canon power shot sx 740 รุ่น NB-13L) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
01-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( ไมโครโฟน ไร้สายแบบมือถือ 2 ตัวเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ 1 เครื่อง) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
26-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถมดินลำรางเต่าดำและขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2563 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ OKI รุ่น MC363) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2563 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ตลับผงหมึก สำหรับ printer brother MFC -9140 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.พร้อมขยายถนน คสล.สายลาดชิดฝั่งขวา หมู่ที่ 10 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทคอนกรีต บริเวณสายลาดชิด-ลำตะเคียนหมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
06-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุสำนักงาน ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. พร้อมขยายถนน คสล. สายลาดชิด-ลำตะเคียน ( ตั้งแต่สะพานรางอีสุก ) ม.8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเแพาะเจาะจง
23-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. พร้อมขยายถนน คสล. สายลาดชิดฝั่งขวา ( ตั้งแต่สะพานลำรางหนองงูเห่ามาถึงหน้าบ้านนางมานิตย์ เนตรวิจิตร) ม.7 ต.ลาดชิด โดยวิธีเแพาะเจาะจง
23-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.พร้อมขยายถนน คสล. สายลาดชิดฝั่งขวา (บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา กระจิบทอง ) หมู่ที่ 9 ต.ลาดชิด โดยวิธืเฉพาะเจาะจง
16-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกปริ้น ) brother DCP-T500W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ผงหมึก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
02-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันลำรางอีสุกทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินคันคลองลาดชิด ( บริเวณนาครูหลวย) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินคันลำรางกะหนอง หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายลาดชิด-ลำตะเคียน ตั้งแต่บ้าน นายสำเภา กำลังไทยไปจนถึงร้านป้าจุก ( บ่อหลวง) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-07-2563 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องเจาะเข้าเล่ม ( กระดูกงู) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ.859 อยุธยา โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
19-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
19-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย.9873 อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน 9617 อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ.๘๕๙
15-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องราชสักการะประดับผ้าระบายสีม่วงขาวและจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าสีประดับอาคาร (โครงการเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องราชสักการะประดับผ้าระบายสีม่วงขาวและจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประดับตบแต่งโต็ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
09-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ( โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
09-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีวาตภัย โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
09-06-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2