วันที่ เนื้อหา
18-10-2562 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
11-10-2562 ประกาศ เรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11-10-2562 แบบรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
12/06/2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
12/06/2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
12/06/2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
14/01/2562 ป้ายประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562
10/01/2562 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4)
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส3)
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส2)
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1)
12/11/2561 มาตราฐานการให้บริการ เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษี
9/11/2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
9/11/2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
9/11/2561 รายงานการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
9/11/2561 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
2/11/2561 ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
19/10/2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
19/10/2561 'งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561