วันที่

เนื้อหา

08-10-2564 ประกาศ อบต.ลาดชิด กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05-10-2564 ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี พ.ศ. 2565
01-10-2564 ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี พ.ศ. 2565
22-03-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
22-03-2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
22-03-2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
22-03-2564 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
15-02-2564 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
14-01-2564 ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2564
06-01-2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2563
31-12-2563 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
31-12-2563 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
15-12-2563 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
02-12-2563 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
02-12-2563 ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )
15-10-2563 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
05-10-2563 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
09-06-2563 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
09-06-2563 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
09-06-2563 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื็อจัดจ้าง ประจำเดือน ตั้งแต่ ต.ค 62 ถึง พ.ค. 63
09-06-2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
09-06-2563 สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน 2562 ไตรมาสที่ 1 ถึง 4
09-06-2563 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 1 และ 2
09-06-2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาศที่ 1 และ 2
09-06-2563 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
29-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลาดชิด ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2563 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
27-05-2563 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. ๑ ) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
21-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 83-3080พระนครศรีอยุธยา ( รถบรรทุกขยะ ) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( ถุงขยะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sumsung รุ่น k220 ND จำนวน 1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันออโต้ลป)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
24-04-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากไวรัส COVID -19
21-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ( น้ำดื่ม ) สำนักปลัด โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
09-04-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
03-04-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
03-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย(วัดไข้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา ( covid 19 ) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ859อยุธยา ( เปลี่ยนสวิสพัดลมแอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมวัสดุ เครื่องเขียน และเอกสารประกอบอบรม ( โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อ.บ.ต. ลาดชิด )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฆ่าเชื้อโรคโควิค 19 ( เจลฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรม การทำหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือเพื่อป้องกันจากโรค covid 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการอบรม การทำหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือเพื่อป้องกันจากโรค covid 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการอบรม การทำหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือเพื่อป้องกันจากโรค covid 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) คอสะพาน หมู่ที่9 และหมู่ที่10ตำบลลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ( สายอากาศ RG6+สลิง,สายไฟฟ้า,ปลั้กไฟฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองคลัง หมายเลขครุฑภัณฑ์ 416-62-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5-3-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านโครงการปรับสภาพบ้านและซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-2-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( usb wifi ) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
19-2-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-3080 พระนครศรีอยุธยา โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
14-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกเติม) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
07-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
07-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บน9617 พระนครศรีอยุธยา โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
07-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
07-02-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
05-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3080 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด )โดยวิทีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
30-11-2562 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )
5-11-2562 ประกาศ ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
18-10-2562 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )
11-10-2562 ประกาศ เรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11-10-2562 แบบรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
12/06/2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
12/06/2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
12/06/2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
14/01/2562 ป้ายประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562
10/01/2562 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4)
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส3)
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส2)
13/11/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1)
12/11/2561 มาตราฐานการให้บริการ เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษี
9/11/2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
9/11/2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
9/11/2561 รายงานการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
9/11/2561 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
2/11/2561 ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
19/10/2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
19/10/2561 'งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561