Latest News

E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด จัดให้มีการบริการประชาชนผ่านระบบ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน ดังนี้ ช่องทางการยื่นคำร้อง เพื่อขอรับถังขยะ ประชาชนผู้สนใจสามารถ สแกน QP Code หรือ คลิกลิ้งค์ คำร้องขอรับถังขยะ (google.com) ช่องทางการยื่นคำร้องเพื่อแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถ สแกน QP Code หรือ คลิกลิ้งค์ คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (google.com) ช่องทางการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด...

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

O43-รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-Download