องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

ช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

  1. นายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โทร. 035 – 391 600 ต่อ 16
  2. นางอุบล บริสุทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โทร. 035 – 391 600 ต่อ 16
  3. นายรังสรรค์ เล็กประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โทร. 035 – 391 600 ต่อ 16
  4. นายบุญทิ้ง เรือนทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โทร. 035 – 391 600 ต่อ 16