องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

ช่องทางการติดต่อคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

  1. นายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด Email : aor.brs@gmail.com โทร. 098-9565415
  2. นางอุบล บริสุทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด Email : Mintfama@gmail.com โทร. 083-2854141
  3. นายรังสรรค์ เล็กประทุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด Email : rungsan2523@hotmail.com 0935752947
  4. นายบุญทิ้ง เรือนทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด Email : – โทร. 082-233-1380

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน