คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

คู่มือการปฏิบัติงาน สิทธิการลา

แบบฟอร์มใบลาหยุดราชการ

01-7-2561 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ

01-5-2561 แผนผังกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน