องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด มีการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร รวมถึงมีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don’t) ให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน