รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/รายงานผลคะแนน-ITA-65.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>รายงานผลคะแนน-ITA-65รายงานผลคะแนน-ITA-65Download

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/O43-รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>O43-รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสO43-รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสDownload

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน2565.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน2565ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน2565Download

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-พ.ศ.2564.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-พ.ศ.2564028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-พ.ศ.2564Download

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/O42-มาตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>O42-มาตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐO42-มาตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐDownload

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/O35-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี-2565.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>O35-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี-2565O35-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี-2565Download

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ladchid.go.th/wp-content/uploads/2023/04/รายงานผลการประเมิน-ita-2564.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong>รายงานผลการประเมิน-ita-2564รายงานผลการประเมิน-ita-2564Download

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน