Month: October 2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลาดชิด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกัยการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสถา อบต.ลากชิก

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อน ด้านจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด มีการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร รวมถึงมีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don’t) ให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตาม

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน