Month: June 2023

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายจำลอง ชัญทร หมู่ที่ 9 ต.ลาดชิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน