Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน