Category: รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน