องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด จัดให้มีการบริการประชาชนผ่านระบบ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน ดังนี้

ช่องทางการยื่นคำร้อง เพื่อขอรับถังขยะ ประชาชนผู้สนใจสามารถ สแกน QP Code หรือ คลิกลิ้งค์ คำร้องขอรับถังขยะ (google.com)

ช่องทางการยื่นคำร้องเพื่อแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถ สแกน QP Code หรือ คลิกลิ้งค์ คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (google.com)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถ สแกน QP Code หรือ คลิกลิ้งค์ แจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นการทุจริต (google.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *