Month: February 2024

ประกาศ สภาอบต.ลาดชิด เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2567

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน