Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตราฐานจรียธรรมประจำ องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตราฐานจรียธรรมประจำ องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน